uczestniczyłem w spotkaniu

Miałem przyjemność uczestniczyć w spotkaniu na osiedlu Kościuszki. Obecnie w ramach niewielkiej ilości dostępnego czasu postanowiłem prowadzić społeczną kontrolę tego co się mieszkańcom publicznie mówi. Po wizycie na Zielonej Górce wiem, że takie działanie jest wręcz niezbędne by czuwać nad papką informacyjną jaką mieszkańcy Olsztyna są dokarmiani. Tym razem mistrzem słowa okazał się Przewodniczący Rady Miasta. Zostałem przez niego pomówiony […]

Read more

konsultacje

Przyznaję, że nie wiem od czego zacząć opisując to co na stronie ZGOK było promowane jako konsultacje a okazało się tragifarsą i napełniło mnie zażenowaniem. Zatem postaram się posłużyć czystą relacją ze spotkania i od czasu do czasu dołożyć  garść swoich odczuć. Spotkanie zaplanowano w salce Rady Osiedla „Zielona Górka” przy ul Morwowej 1 rozpoczęło się około godziny 18.00. Najpierw […]

Read more

trudne decyzje

Podejmowanie trudnych decyzji to w ostatnim czasie moje codzienność. Zaistniała rzeczywistość doprowadza do absurdów. Nie mogąc osobiście uczestniczyć w przypieraniu do ściany, nie mogę osobiście prowadzić społecznej kontroli nad władzą w Olsztynie. Podejmowane działania muszą korzystać z elektronicznego kanału przepływu informacji. Zapoznałem się z „rozkładem jazdy” najbliższej sesji Rady Miasta. Niestety znów brak odpowiedzialnego podejścia do decyzji UOKiK. Zamiast debaty […]

Read more

strategia

Ostatnie dni to gorączkowe szukanie przez PO tematu, którym można przykryć kiepskie rezultaty rządów, niespełnione obietnice i grzech hazardu w szeregach. Pomysł może i z najwyższej półki, bo próba majstrowania w ustawie zasadniczej, próba odebrania części praw i przywilejów demokracji dla społeczeństwa to najbardziej spektakularne działania. Zmiany w konstytucji, zdaniem PR’owców Tuska to najlepszy sposób na odwrócenie uwagi. To przecież […]

Read more

w zaparte

Z niedowierzaniem czytam przytaczane wypowiedzi urzędników i polityków „umoczonych” przy konsultacjach społecznych projektu budowy linii tramwajowej. Manipulacja informacją to już od dawna zakorzeniony w olsztyńskiej świadomości „grzeszek”. Sprawa jest w tak zupełnie skrajny sposób przekazywana, że trzeba bezapelacyjnie wyrobić sobie własne zdanie z wyłączeniem się na wszelki emocjonalne ubarwienia. Sam nie mogąc uczestniczyć w spotkaniu (w tym czasie wypełniając swoje […]

Read more

Skarga

Olsztyn 16 listopada 2009r. Rada Miasta Pan Zbigniew Dąbkowski Przewodniczący Rady Miasta Pl. Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn znak: 9/kk/16/11/2009 Dotyczy – konsultacje społeczne SKARGA Na podstawie art. 227 Kodeksu Postępowania Administracyjnego składam skargę na Prezydenta Miasta Piotra Grzymowicza. Prezydenta miasta działającego w sprzeczności z ● Uchwałą Nr LXVIII/842/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 września 2006 roku w […]

Read more

i kto to mówi??

Uchwałą Nr LXVIII/842/06
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 27 września 2006 roku

w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Miasta Olsztyn

Na podstawie art. 5 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) Rada Miasta Olsztyn uchwala zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Olsztyn.
§ 1
1. Ilekroć jest mowa o:

1) mieszkańcach – należy przez to rozumieć mieszkańców Miasta Olsztyn uprawnionych do głosowania,
2) mieszkańcach jednostek pomocniczych Miasta – należy rozumieć mieszkańców osiedli uprawnionych do głosowania,
3) konsultacjach – należy przez to rozumieć konsultacje z mieszkańcami, konsultacje z mieszkańcami jednostki pomocniczej Miasta,
4) gminie – należy przez to rozumieć Miasto Olsztyn,
5) radzie – należy przez to rozumieć Radę Miasta Olsztyn,
6) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Olsztyn,
7) zebraniu – należy przez to rozumieć zebranie, którego przedmiotem jest przeprowadzenie konsultacji,
8) urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Olsztyn,
9) statucie – należy przez to rozumieć Statut jednostki pomocniczej Miasta.
§ 2
1. Konsultacje mogą być przeprowadzane w przypadkach przewidzianych ustawami oraz w innych sprawach ważnych dla Miasta, a w szczególności:

1) zmian granic gmin naruszających granice powiatów,
2) zmian granic Gminy polegającej na wyłączeniu obszaru lub części obszaru jednostki pomocniczej Miasta i jego włączeniu do sąsiedniej jednostki pomocniczej tej Gminy lub do sąsiedniej Gminy,
3) tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia jednostek pomocniczych Miasta, oraz ustalania ich granicy,
4) organizacji i zakresu działania jednostki pomocniczej Miasta, jeżeli przedmiot konsultacji dotyczy tylko spraw tej jednostki.
5) dotyczących urzędowej nazwy miejscowości.

2. Konsultacje mogą zostać ograniczone do mieszkańców jednostki pomocniczej Miasta, jeżeli przedmiot konsultacji dotyczy tylko spraw tej jednostki.
§ 3
1. Konsultacje mogą być przeprowadzane z inicjatywy Rady, Prezydenta.
2. Mieszkańcy i mieszkańcy jednostki pomocniczej Miasta mogą wystąpić do właściwego organu Gminy z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji w sprawach ważnych dla Gminy lub jej jednostki.
3. Wniosek mieszkańców w sprawie przeprowadzenia konsultacji z inicjatywy mieszkańców uważa się za ważny jeżeli z inicjatywą wystąpiło co najmniej 5% mieszkańców.
4. Wniosek mieszkańców jednostki pomocniczej Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji uważa się za przyjęty, jeżeli konsultacje dotyczą jednostki pomocniczej Miasta i z inicjatywą wystąpiło co najmniej 10% mieszkańców.
5. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji winien zawierać:
1) przedmiot konsultacji,
2) uzasadnienie,
3) listę osób popierających wniosek, która powinna zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL i własnoręczny podpis osoby popierającej wniosek.
§ 4
1. Decyzje o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami podejmuje Rada w formie uchwały z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Decyzje o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami jednostki pomocniczej Miasta z wyjątkiem konsultacji w sprawie granic Gminy podejmuje Prezydent w formie zarządzenia.
§ 5
1. Konsultacje mogą być przeprowadzane w następujących formach:
1) zebrania z mieszkańcami lub mieszkańcami jednostek pomocniczych Miasta.
2) ankiety zawierającej pytanie lub pytania albo zaproponowane warianty rozwiązań wraz z pouczeniem o sposobie jej wypełnienia.
2. Zebranie zwołuje Prezydent z zastrzeżeniem ust. 3 przynajmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania.
3. Gdy inicjatorem przeprowadzenia konsultacji jest Rada, zebranie zwołuje Prezydent z upoważnienia Rady w terminie 7 dni od wejścia w życie uchwały Rady w sprawie konsultacji.
4. Zarządzenie Prezydenta o przeprowadzeniu konsultacji podlega opublikowaniu poprzez rozplakatowanie na terenie, który obejmuje konsultacje.
5. W zarządzeniu w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami i mieszkańcami jednostek pomocniczych Prezydent podaje:

1) cel i przedmiot konsultacji,
2) formę konsultacji
3) datę, godzinę oraz miejsce przeprowadzenia konsultacji.
§ 6
1. Zebranie prowadzi Przewodniczący Zebrania.
2. Przewodniczącego zebrania wyznacza Rada, gdy inicjatorem przeprowadzenia konsultacji jest Rada z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Przewodniczącego zebrania wyznacza Prezydent, gdy inicjatorem przeprowadzenia konsultacji jest Prezydent lub mieszkańcy jednostki pomocniczej Miasta.
§7
1. Protokół z zebrania sporządzony przez pracownika powinien zawierać:
1) datę zebrania,
2) ogólną liczbę mieszkańców,
3) liczbę osób uprawnionych do głosowania,
4) listę obecności,
5) stwierdzenie ważności zebrania,
6) przedmiot zebrania i przebieg dyskusji,
7) wyniki konsultacji,
8) podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta.

2. Ważność zebrania i podjętych uchwał określa się według statutu.
3. Wyniki konsultacji przeprowadzanych w formie ankiety opracowuje wyznaczony przez Prezydenta pracownik urzędu przy udziale przedstawiciela mieszkańców i Rady Miasta.
4. Do protokołu przedstawiającego wyniki konsultacji dołącza się wypełnione ankiety, oraz listę osób biorących udział w konsultacjach.
§ 8
Prezydent przedstawia wyniki konsultacji Radzie Miasta oraz podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 9
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Olsztyn
§10
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Dąbkowski

Read more

do czego są jeszcze zdolni?

Z niepokojem odczytałem informacje zawarte na portalu wm.pl i na olsztyn.gazeta.pl dotyczące obiektów wielkopowierzchniowego handlu. Olsztyn ma złe doświadczenia z praktykami monopolistycznymi. Będę się powtarzał do znudzenia, ale widać taka potrzeba – czas postawić otwarte pytanie miasto ma reprezentować interesy wielkiego biznesu czy interes mieszkańców, płatników podatków w Olsztynie. Wielkie sieci mają siedziby firm poza terenem Olsztyna, odpis z CIT […]

Read more

odwilż? spadły różowe okulary? – czy taka rzeczywistość

Dziś dało się odczuć zmianę nastawienia. Co mnie skłania do takiego stwierdzenia – a jedno zdanie, zdanie wypowiedziane w popularnym programie „Mam talent”. Nie spodziewałem się tego!,  Kuba Wojewódzki może nie zdaje sobie z tego sprawy, ale zapoczątkował ten proces. Zdanie jurora po występie – wypowiedział słowa mniej więcej brzmiące tak: „Ładnie wyglądacie w TV ale jak z Platformą nic […]

Read more

e dwa razy NIE!

Pewien marazm ogarnął sprawę odpadów komunalnych. Trwa organizacja wycieczki do Wiednia by zobaczyć jak spalarnia może wyglądać. Po wielu rozmowach jestem w wewnętrznym sporze – jechać by wyłuszczyć racje, przedstawić argumenty?, czy nie jechać by ustrzec się utajnionej łapówki?. Moim zdaniem dużo lepszy efekt konsultacyjny odniosła by wizyta w spalarni w Warszawie. Wiem dumnie brzmi porównywanie Olsztyna do Wiednia – […]

Read more

konsultacje

Przed Olsztynem szereg szans na poprawę jakości życia, jednakże działania jakie prowadza władze miasta mogę śmiało zakwalifikować do tych z serii „by żyło się władzy lepiej”. Władze miasta zamiast wykorzystać proces konsultacji społecznych jako jeden z elementów edukacji społecznej, możliwość współuczestniczenia obywateli w zmianie wizerunku miasta. Konsultacje to oddanie części procesu decyzyjnego w ręce mieszkańców miasta. Niestety Ratusz kroczy drogą […]

Read more

czy nas wywiozą?

Zapoznałem sie z korespondencją jaką prowadzi organizacja pozarządowa w ratuszem. Wykrakałem – to co uwidoczniło się w liście otwartym FRO to arogancja władzy w czystym wydaniu. Co mnie dziwi najbardziej to fakt, że ratusz odtrąca merytorycznego partnera społecznego. FRO odwaliło kawał dobrej roboty, przeprowadzili wnikliwe  rozważania koncepcyjne. Przekonsultowali szereg zagadnień technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych. Boli ta arogancja tym bardziej, że […]

Read more

hazard

Dzisiejsze otwarcie w komisji śledczej może w dużym stopniu zmienić nastawienie społęczeństwa do SLD. Wiceprzewodniczącym komisji został Bartosz Arłukowicz młody człowiek, który ma ogromny zapał do pracy. Jak widać z jego dotychczasowych działań poważnie traktuje uczestnictwo w pacach komisji, postawię nawet tezę, że Bartosz może być czarnym koniem komisji sejmowej i wiele z tegoco będzie się merytorycznego działo w pracach […]

Read more

czy to korupcja?

Z niedowierzaniem odczytałem dzisiejszy News na portalu olsztyn.gazeta.pl – 200 zł za wycieczkę do Wiednia by obejrzeć spalarnię. Ja wolę te 200 zł wydać na połączenia telefoniczne by zapoznać się z opiniami dotyczącymi oddziaływania spalarni na środowisko. Złożyłem już zapytanie na ręce radnych Warszawy – by przedstawili informację jak to wygląda w stołecznej spalarni. Każdego dnia sprawdzam informacje, szukam danych […]

Read more

cenzura wraca?

Z wielkim zdziwieniem zaobserwowałem w jakim tempie zagrzebano w serwisie Onet.pl informacji pt:”5 tys. euro kary za powieszenie krzyża w klasie”.  Szczęście, że google zdążyło zindeksować. Na portalu pozostały inne mniej ważne informacje. Celowe? czy może przypadek – można się nad tym zastanowić. Ciekawszy jest wydźwięk tego orzeczenia – czy decyzja trybunału utworzy precedens i w Polsce również rozpocznie się […]

Read more