interpelacja: stosowanie środków chemicznych w Olsztynie – trucizn i substancji niebezpiecznych

Interpelacja dotycząca zasad, nadzoru i informacji o stosowanych środkach chemicznych w Olsztynie.

Zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie nadzoru nad stosowaniem środków chemicznych – sklasyfikowanych jako substancje rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość, substancje działające uczulająco na drogi oddechowe, produkty biobójcze lub środki ochrony roślin.

Mieliśmy w Olsztynie ostatnio kilka przypadków w których zgodnie z obowiązującymi przepisami (informacjami podawanymi przez samych producentów co do zasad stosowania środków ochrony roślin) narażono życie i zdrowie mieszkańców naszego miasta. Mam tu na myśli działanie w okolicach ul. Maczka – stosowanie środków chemicznych w bezpośrednim sąsiedztwie miejskiego przedszkola! Co spowodowało szereg bardzo niebezpiecznych następstw z narażeniem życia i zdrowia pozostawionych pod opieką miejskiej placówki dzieci!

W tym przypadku mieszkańcy prosili o interwencję należy w tym miejscu docenić profesjonalizm i szybkość działania Straży Miejskiej – za co składam na Pana ręce podziękowania w imieniu mieszkańców. W trakcie ustalono środki którymi dokonywano zabiegów agrotechnicznych – były to HELM LAMBDA 100 CS dla którego producent wyraźnie w instrukcji dostępnej na stronie http://www.helm.agro.pl zawarł informację : Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej – z tym przypadkiem ewidentnie mieliśmy styczność podczas oprysku sadu.

W tym samym czasie stosowano MIEDZIAN EXTRA S.C. – środek chemiczny oznaczony jako:

Xn Szkodliwy.

Xi Drażniący.

N Niebezpieczny dla środowiska.

R20 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.

R22 Działa szkodliwie po połknięciu.

R41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

R50/53 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne

Co bez powiadomienia osób, podmiotów i ogólnie dostępnej informacji dla wszystkich służb i mieszkańców uważam za karygodne nieodpowiedzialne!

Kolejna sprawa z jaką mieliśmy styczność – to stosowanie środka PERENAL (http://www.dowagro.com) na inwestycji „tramwajowej” przy ul. Sikorskiego – miejsca gdzie stale poruszają się ludzie (wczoraj były bardzo niekorzystne warunki – silny wiatr). Brak informacji naraził na niebezpieczeństwo nie tylko dzieci (które nieświadome faktu mogły bezpośrednio dotykać roślin spryskanych preparatem) ale również zwierząt które mogły w tej okolicy się poruszać. Brak jasnej i czytelnej informacji, stosowanie środków w pobliżu bezpośredniego przebywania ludzi i zwierząt, stosowanie środków chemicznych przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych – to powodowanie zupełnie niepotrzebnego zagrożenia życia/zdrowia mieszkańców naszego miasta. Tym bardziej naganne że prowadzone na terenie należącym do gminy! Tu chcę na Pana ręce złożyć podziękowania i gratulacje za zachowanie pracowników ZDZiT – podjęcie interwencji.

Nawiązując do powyższego – mając na celu ograniczenie zagrożeń i możliwości spowodowania zagrożenia życia lub zdrowia mieszkańców miasta zwracam się do Pana z prośbą o wprowadzenie w formie zarządzenia lub projektu uchwały Rady Miasta prawa miejscowego nakładającego obowiązek dokonywania zgłoszenia z wyprzedzeniem zamiaru wykonania zabiegów agrotechnicznych z zastosowaniem środków ochrony roślin, oraz innych, które w materiałach informacyjnych producenta etykiecie produktu/karcie bezpieczeństwa mają zapis dotyczący obowiązku informowania zainteresowanych stron. Uważam również za konieczne wprowadzenie w tych przepisach zapisów dotyczących sankcji/kar za niewykonanie obowiązku informacji.

Proszę również o wprowadzenie wzoru oznaczenia terenu na którym będą wykonywane zabiegi odpowiednią tablicą informacyjną na wszystkich ciągach komunikacyjnych prowadzących do terenu na którym będą prowadzone zabiegi – tablice wraz z nazwą środka, który będzie stosowany i jego klasyfikacją.

Za niezbędne uważam również wprowadzenie obowiązkowej informacji gminy i służb (CZK, SM) o uprawnieniach/szkoleniach osób wykonujących zabiegi oraz sprawdzenie atestu/sprawdzenia certyfikatu sprzętu którym środki będą stosowane.

Mając na uwadze fakty które już nastąpiły (opryski przy silnym wietrze, bezpośrednio przy ciągach komunikacyjnych) proszę o podjęcie działań zabezpieczających przed nieodpowiedzialnym zachowaniem ludzi/podmiotów stosujących szkodliwe substancje.

Nawiązując do stosowania środków chwastobójczych na inwestycji tramwajowej uważam to za bardzo nieodpowiedzialne i nieprofesjonalne! S….. roboty nie naprawi się stosowaniem trucizn!

Facebooktwitterlinkedinrssyoutubeby feather
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.