Interpelacja – zmiany w odbiorach

Interpelacja dotycząca zasad dotyczących odbioru terenu po udostępnieniu na wykonywanie robót na obszarze gminy.
W związku z dużym zaangażowaniem podmiotów wykonujących wykopy, magazynowanie, roboty budowlane itp. na rzecz gminy, spółek gminnych jak i podmiotów prywatnych zwracam się z prośbą o przedstawienie zasad i terminów odbiorów terenu po wykonaniu zadania na jakie został przedmiotowy teren udostępniony.
Często wykonane roboty naruszają okrywę roślinną, zaburzają strukturę gleby w tym likwidują warstwę organiczną – co powoduje powstawanie terenów bez roślinności, a przy wietrznej i suchej pogodzie powoduje powstawanie niskiej emisji, o której często mówiliśmy na posiedzeniach komisji jak i sesji Rady Miasta.

Ta interpelacja jest również kontynuacją tematu – jaki został poruszony w interpelacji dotyczącej naruszenia skarpy przy ul Srebrnej.
W załączeniu przekazuję zdjęcia – które są również uzupełnieniem zapytania co do zasad/kosztów udostępniania przestrzeni miejskiej pod inwestycje/roboty budowlane.

FullSizeRender(2)

 

 

Zdjęcia przedstawiają rozkopanie terenu przy zbiegu ulic Friszke-Antonowicza trwające od ~ 19-go grudnia 2015r do dnia dzisiejszego. Zabezpieczenie wykopu – wątpliwe co do skuteczności, wątpliwe również co do estetyki. Mija już prawie pół roku zatem warto przedstawić procedury, rozwiązanie by zajmowanie przestrzeni miejskiej odbywało się tylko na czas potrzebny do wykonania zadania na jakie zostało udostępnione.
Proszę zatem o przedstawienie zasad na jakich dotychczas udostępnianie i odbiór się odbywało, oraz w związku na powyższe przedstawienie wdrożonych zmian – wprowadzenie mobilizacji finansowej do szybkiego wykonywania prac i zwrócenia przestrzeni publicznej.
Kolejny punkt w tym samym zbiorze spraw to kwestia pozostawionego terenu po wykonanych robotach zarówno na placu jak i w jego pobliżu.

FullSizeRender

 

Proszę o rozważenie zmian w systemie odbioru terenów po naruszeniu okrywy roślinnej. Jak pisałem wyżej pozostawienie terenu bez uzupełnienia roślinności powoduje powstawanie niskiej emisji (wznoszenie pyłu i kurzu) oraz w późniejszym okresie nadmierny rozrost zachwaszczenia.

Proszę o uwzględnienie wniosku, który ma na celu ograniczyć negatywne oddziaływanie prowadzonych robót na jakość i warunki życia mieszkańców Olsztyna.

Warto poruszyć jeszcze ważny temat – pozostawienie okolic inwestycji/robót w należytym porządku – w trakcie realizacji inwestycji tramwajowej pozostawiono szereg śmieci, odpadów budowlanych na terenach przyległych do inwestycji co ogranicza należyte utrzymanie zanieczyszczonych terenów – patrz również wykaszanie roślinności wśród której znajdują się porzucone, „osierocone” kostki bruku, krawężniki, elementy przepustów drogowych itd. Proszę o przedstawienie procedury odbioru robót wraz z zabezpieczeniem sąsiednich terenów. Jako ilustrację przedstawiam następujące fotografie.

FullSizeRender(1)

Mając na uwadze fakty przedstawione w interpelacji zwracam się do Pana z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia procedur/zasad które wykluczą powstawianie w/w przypadków w przyszłości. Proszę o zbadanie protokołów końcowego odbioru robót, a w tych przypadkach gdzie występował inżynier kontraktu – weryfikację czy należycie wywiązał się z spoczywających na nim obowiązków.

Facebooktwitterlinkedinrssyoutubeby feather
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.