opłaty za przedszkole w Olsztynie, procedura rozpoczęta

 Dziś do Biura Rady Miasta, Radnych i Prezydenta miasta wpłynął projekt zmian wysokości opłat za przedszkola w Olsztynie. Wszyscy Radni otrzymali  pocztą elektroniczną projekt wraz z uzasadnieniem.

Przewodniczący Rady Miasta Pan Jan Tandyrak. Przekazuję na Pana ręce projekt zmiany uchwały Nr VIII/75/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych organizowanych w szkołach podstawowych oraz ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Olsztyn. Projekt stanowi załącznik do niniejszego wniosku.

 

Na podstawie uchwały Rady Miasta VIII/65/11 podjętej dnia 29-03-2011 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Olsztyna. Przekazuję wyjaśnienia wymagane w/w uchwałą:

1) wyjaśnienie potrzeby i celu podjęcia uchwały;

1.Wprowadzone uchwałą VIII/75/11 opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, a dokładniej umowy cywilnoprawne podpisywane z rodzicami – wymienione w uchwale stanowią pogwałcenie zapisów powoływanej w projekcie ustawy (ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r o zmianie ustawy o systemie oświaty). Ustanawiając wolne, od opłat świadczenia w godzinach 7-12. Praktyka pokazuje, że to jest zapis „na papierze” – zajęcia realizowane w ramach podstawy trwają często do godziny 14.

Nawet nam dorosłym ciężko „ruszyć” z kopyta o świcie, a wymagamy tego od najmłodszych.

2.Trwają obecnie dywagacje, czy pobieranie opłat za przedszkola jest zgodne z Konstytucją RP a dokładnie z Art 70, który mówi: Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa.

2. Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Ustawa może dopuścić świadczenie niektórych usług edukacyjnych przez publiczne szkoły wyższe za odpłatnością. Już dziś wiemy, że przedszkola dla pięciolatków są obowiązkowe – czyli miasto zmusza do korzystania z odpłatnej publicznej edukacji.

3.Jako przedstawiciele mieszkańców musimy również brać pod uwagę interes ekonomiczny mieszkańców, z których wyboru pełnimy swoje funkcje. Przegłosowana w marcu br. podwyżka uderzyła najmocniej w najuboższych mieszkańców miasta. Docierają do Radnych nieustannie sygnały o problemach jakie wywołało ustanowienie tak wysokich opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. Należy rozważyć sytuację statystycznego rodzica, który pracuje 8 godzin dziennie – musi doliczyć czas na dostarczenie i odbiór dziecka z przedszkola. Przyjmuję do wyliczeń tylko 30 minut na dojazd z i do przedszkola – sytuacja związana z zatorami olsztyńskiego systemu komunikacyjnego pokazuje, że jest wymagany dłuższy czas. To daje nam 5 „darmowych” i 4 płatne godziny pobytu dziecka w przedszkolu – dziennie dodatkowo 12 zł. Należy też pamiętać o stawce żywieniowej 5,5 zł. Łącznie dzienne opłaty wynoszą zatem 17,50zł. Sieć przedszkoli nie odpowiada gęstości zaludnienia, zatem należy doliczyć koszt biletu (biorąc pod uwagę powtarzalność cyklu podróży bilet miesięczny) niestety podwyżka opłat za przedszkola skumulowała się z podwyżką cen biletów MPK. Miesięcznie tylko za dziecko jest to kwota 55zł.

Sumując średnio 20 dni przedszkolnych stanowi to obciążenie w wysokości – 405zł. To dotyczy jednego dziecka – a przecież nie uwzględniliśmy przypadków rodzin z dwójką i więcej dzieci w przedszkolach.

4.Mając na uwadze, zapis ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r z późniejszymi zmianami –

Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

8)  edukacji publicznej,

….

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

Obecnie obowiązujące przepisy prawa miejscowego, wraz z umową jaką muszą podpisywać rodzice przedszkolaków nie wypełniają ustawowych obowiązków. Możemy doszukiwać się innych uzasadnień, jednak Naszym obowiązkiem jest podejmować działania w wyniku których poprawi się jakość życia mieszkańców. Obowiązujące dziś przepisy w przedmiotowej sprawie nie tylko nie poprawiają sytuacji lecz dramatycznie ją pogorszyły. Konieczna jest zmiana opłat, które dramatycznie pogorszyły sytuację mieszkańców miasta.

2)       przedstawienie dotychczasowego stanu w zakresie objętym uchwałą;

Wprowadzone wiosną zmiany uchwałą podjętą w przedmiotowej sprawie zachwiały zaufanie mieszkańców do władzy publicznej. Analiza skąpej dyskusji nad problemem dowodzi, że Radnym przyświecał inny cel, cel który negatywnie zweryfikowały umowy jakie podpisywali rodzice. Dostrzegam konieczność zweryfikowania tego stanu i wycofanie się z krzywdzących decyzji.

3)      wskazanie różnicy pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem;

Zmiany dotyczą w przedstawionym projekcie tylko wysokości opłat, liczę w tym miejscu również na zaangażowanie Wszystkich Radnych Miasta, rodziców, urzędników – mam nadzieję, że w wyniku dyskusji wypracujemy projekt, który już na najbliższej sesji będzie zaspakajał potrzeby każdej ze stron. Wierzę, że Olsztyn nie będzie brał przykładu z władz Biskupca, które wręcz w karykaturalny sposób traktują oczekiwania mieszkańców gminy. Reklamowanie przez władze Biskupca przedszkola prywatnego, przy jednoczesnym niszczeniu publicznego zasługuje na jawną krytykę – zatem należy ten przykład traktować jako wzorzec, którego musimy unikać.

4)      skutki finansowe i prawne wynikające z podjęcia uchwały.

Poprzedni projekt uchwały nie powodował w uzasadnieniu skutków finansowych – jednakże warto wspomnieć o pracy jaki będą musieli włożyć zarówno Dyrektorzy przedszkoli – konieczność podpisania aneksów do umów, koszt obsługi biurowej itd. Już dziś wiem, że zaproponowane w projekcie stawki są propozycją wyjściową do dyskusji.

Pozostając do dyspozycji dla każdej ze stron procesu legislacyjnego.

 

Kamyk został rzucony, czy wywoła lawinę, która zmiecie tak krzywdzące i niesprawiedliwe opłaty. Najbliższe dni pokażą czy pałeczka zostanie podjęta, czy sztafeta na sesji doniesie ją na metę.

Facebooktwitterlinkedinrssyoutubeby feather
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.