interpelacje z 25 czerwca

186/SLD/2014

W sprawie doraźnego połączenia ulicy Bartąskiej z ul Popiełuszki

W związku opóźnieniem procedury przetargowej prowadzonej przez PSD, na podstawie wniosków z Posiedzenia Rady Osiedla Generałów z 16.06.2014 r oraz wypowiedzi Prezydenta w sprawie łączników na czas trwania robót przy budowie linii tramwajowej – wnoszę o natychmiastowe podjęcie doraźnych działań mających doprowadzić do przejezdności łącznika Bartąskiej i ul. Popiełuszki. Obecny stan nie pozwala na bezpośrednie udrożnienie przejazdu. Nie mam tu na myśli tylko żółtych barierek ale w głównej mierze brak nawierzchni. Brakuje utwardzenia na odcinku około 220mb co w mojej ocenie można uzupełnić ustabilizowanym gruntem bądź płytami drogowymi.

Zastosowane w trybie pilnym, nadzwyczajnym rozwiązanie wypełni w części oczekiwania mieszkańców jak również postulaty Rady Osiedla, która przedstawiła zasady przygotowania miasta do prowadzenia uciążliwych robót budowlanych. Ten łącznik pozwoli również rozwiązać problem z wyjazdem z Bartąskiej w Kutrzeby i dojazdu do ul. Hallera. Sugeruję by to było jednokierunkowe rozwiązanie Bartąska->Popiełuszki.

 

187/SLD/2014

Błędne decyzje na Zaciszu

Kto wydał zgodę na odgrodzenie przejścia, chodnika – dojścia do przystanku przy Zaciszu, kto wydał zgodę na „zaaresztowanie” miejsc postojowych przy ul. Złotej – wstawiono żółte słupki z blokadami miejsc parkingowych. W ten sposób nie tylko zablokowano miejsca postojowe ale też spowodowano utrudnienia poprzez zaburzenie współczynnika rotacji który był zakładany przy uchwalaniu MPZP i wyznaczaniu współczynnika 1,05 miejsca na lokal mieszkalny. Ile miasto na tych błędnych decyzjach zarobiło? (wpływy z podatków, sprzedaż gruntu, dzierżawa)?

W przeprowadzonej ankiecie wśród mieszkańców 66% biorących udział w badaniu było za uporządkowaniem parkowania przez wprowadzenie Strefy Zamieszkania, przy zdecydowanym sprzeciwie 12% ankietowanych wobec tego pomysłu. Znaki stoją ale niestety niewiele się w tej sprawie zmieniło!

Proszę również poza odpowiedzią na powyższe uruchomienie odpowiednich służb celem zapewnienia przestrzegania prawa – przejezdności drogi dla mieszkańców, służb porządkowych i ratunkowych ze szczególnym uwzględnieniem godzin porannych i popołudniowych. Osobiście jak również poprzez działanie w Radzie Osiedla informowałem o konieczności przestawiania samochodów. Znajduję zrozumienie dla faktu, że przy braku wolnych miejsc kierowca na chwilę „przycupnie gdzieś bezpiecznie” o tyle nie znajduję uzasadnienia dla przypadków w których są dostępne wolne miejsca a samochody utrudniają ruch, wręcz uniemożliwiają przejazd.

Wielokrotnie sprawa była zgłaszana do Straży Miejskiej, by niesfornych kierowców pouczać. Po kilku miesiącach obowiązywania strefy wnoszę o stosowanie sankcji w przypadkach, w których są dostępne wolne miejsca a kierowca w tym przypadku z lenistwa łamie obowiązujące przepisy.

Bez konsultacji z mieszkańcami, Radą Osiedla zamknięto również łącznik Złota-Bartąska przy OTBS, do dziś brak cywilizowanego dojazdu do części budynków – część nawierzchni ul. Złotej jest nadal gruntowa bez zagospodarowania poboczy – które mogłyby dostarczyć nowych miejsc

 

188/SLD/2014

Po słowach ministra, ocenie PIR i naszych oczekiwań współpracy przy budowie elektrociepłowni.

Minister polskiego rządu krytycznie ocenił działania PIR! W związku z zaistniałą sytuacją moje zaniepokojenie budzi utrata zaufania do wiarygodności Polskich Inwestycji Rozwojowych i ich możliwości sprawczych.

Oczekiwaliśmy 200mln złotych udziału, a czy dziś to jeszcze jest aktualne? Jak to wpłynie na wiarygodność finansowania całej inwestycji?

Dostępne są inne mechanizmy finansowania – przytoczę materiał zawarty na jednym z portali ekonomicznych, jako wskazówkę gdzie można szukać taniego kapitału:

Plan funduszu to inwestować przez 10 lat. CEE Equity nie zamierza reinwestować, dzięki czemu będzie mógł inwestować na dłuższy okres, niż typowy fundusz, bo na 7-9 lat. „PB” cytuje Rafała Andrzejewskiego, kierującego polskim biurem funduszu: „Będziemy inwestować w czterech obszarach: infrastrukturze, energetyce, telekomunikacji i specjalistycznej produkcji, czyli produkcji innowacyjnych technologii stosowanych w przemyśle, np. typowa huta szkła nas nie interesuje, ale huta, która produkuje podzespoły wykorzystywane np. w światłowodach, już tak”.
Z uwagi na specyfikę branży, fundusz spodziewa się niższych stóp zwrotu niż zwyczajowe, ale dzięki temu ma nadzieję przyciągnąć projekty, które dotychczas nie wzbudzały zainteresowanie funduszy. CEE Equity będzie inwestować m.in. w drogi gminne, spalarnie, elektrociepłownie, parkingi i projekty PPP. Przeciętnie fundusz planuje inwestować w projekt od 60 do 400 mln zł. Na początek fundusz będzie dysponował 0,5 mld dolarów, ale po wydaniu 60 proc. tej sumy może liczyć na dofinansowanie w wysokości 1,5 mld dolarów.

Na jakim etapie dziś jest przygotowanie tej kluczowej inwestycji? I czy jesteśmy gotowi na poszukiwanie rozwiązań również z udziałem środków dostępnych poprzez CEE Equity?

 

189/SLD/2014

Tablice z nazwami na Osiedlu Generałów

Mieszkańcy podczas ostatniego posiedzenia Rady Osiedla zwrócili się do mnie w sprawie błędnych oznaczeń na Osiedlu Generałów – to już mija 6 lat od powstania Osiedla Generałów a nadal w oznaczeniach ulic widnieje na niebieskim tle napis Osiedle Jaroty.

Najwyższy czas uporządkować tą sprawę – w oparciu o zapisy przyjętego Programu Estetyzacji Olsztyna!

 

190/SLD/2014

Dziękuję za odpowiedź na interpelację w sprawie ul. Św Wojciecha – proszę o informację jakie są wyniki rozmów z przedsiębiorcami zlokalizowanymi przy tej ulicy? Z tymi podmiotami, które korzystają z tej drogi dojazdowej. Dobre negocjacje mam nadzieję, że doprowadziły do zaktywizowania podmiotów, a dzięki zabiegom wkład miasta ograniczył się tylko do spraw organizacyjnych!

 

191/SLD/2014

Proszę o przystąpienie do poszukiwania rozwiązań technologicznych mających na celu likwidację utrudnienia w ruchu kajakowym – przebudowa mocowania rur ciepłowniczych i kanalizacyjnych na Łynie. Proszę o przedstawienie w tej sprawie zarówno stanowisk i pomysłu PWiK jak i MPEC.

Konstrukcja na której są oparte rury w znaczący sposób utrudnia ruch na wodzie przy wysokim stanie wody może poprzez niewielkie zmiany uda się trakt udrożnić. Przygotowanie koncepcji może przyśpieszyć poszukiwanie środków zewnętrznych na taką przebudowę. Sądzę, że wyspecjalizowane kadry miejskich spółek samodzielnie poradzą sobie z tym problemem technicznym.

 

192/SLD/2014

Udrożnienie przejścia, przejazdu wzdłuż Łyny na terenie objętym MPZP Korczaka – Mleczna pomiędzy ulicami Obrońców – Tuwima. Po posiedzeniu Komisji Gospodarki dokonałem wizji na terenach objętych planem. Dziś już funkcjonuje „dzikie” przejście i przejazd wzdłuż Łyny – konieczna jest tylko interwencja służb odpowiedzialnych za koszenie w mieście. Rozrastająca się roślinność częściowo utrudnia przejazd, konieczna jest korekta. Niewielkie prace porządkowe mogą znacząco poprawić atrakcyjność tego miejsca i już dziś udostępnić te piękne tereny dla mieszkańców!.

w przygotowaniu:

193/SLD/2014 Monopol w robotach drogowych

194/SLD/2014 Szkodliwość metody zaprojektuj i wybuduj.

Facebooktwitterlinkedinrssyoutubeby feather
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.