sprawdzam

W weekend poświęciłem chwilę na to by przypomnieć sobie statut miasta Olsztyn i zapisy ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 (w sieci jest dostępny tekst jednolity). Pojawia się zapewne pytanie dlaczego akurat teraz to robię?.

Powód jest jeden przedstawiłem Radnym miasta Olsztyn prośbę o zmianę w uchwale rady zmiana banalna – moim zdaniem niezbędna by załatwić na jakiś czas problem ze śmieciami w mieście. Sprawa niezmiernie ważna również ze względu na to, że ZGOK unieważnił przetarg na wywóz odpadów komunalnych. Kolejny powód do tego by się zabrać na poważnie do sprawy olsztyńskich śmieci to fakt złożenia wniosku do marszałka o zamknięcie wysypiska w Łęgajnach.

Dla mniej zorientowanych wyjaśniam – te kilka spraw wiąże się z bałaganem jaki panuje podejściu miasta do ustawowych obowiązków wynikających z ustawy o samorządzie gminny, prawo ochrony środowiska i ustawie o gospodarce odpadami i jeszcze kilkoma rozporządzeniami.

Taki stan rzeczy może mieć katastroficzne skutki finansowe dla miasta i to z wielu względów które postaram się choć hasłowo wymienić:

  • kara UOKIK – ratusz czeka jak niby nigdy nic, na co – ja nie wiem, może na wynik referendum i wychodzi z założenia: może nie ma co się starać – pakujemy się i wracamy na swoje podwórka.
  • konieczność rekultywacji wysypiska śmieci w Łęgajnach – kto za to zapłaci ?
  • podwyżka opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów (kiepskie podejście do selektywnej zbiórki odpadów) o założeniach krajowego planu gospodarki odpadami – później
  • unieważnienie przetargu ZGOK na wywóz odpadów komunalnych, spółka dostała ostatnio 3 000 000 zł z budżetu miasta !!! czy stać nas na takie rozwiązanie? – brak jest kompleksowego planu gospodarki odpadami komunalnymi w Olsztynie, nie mogę się od wiosny br. doprosić o wymagane ustawą sprawozdanie z gospodarki odpadami – na pytanie dlaczego – odpowiem wprost TAKIEGO SPRAWOZDANIA MIASTO OLSZTYN NIE MA!!!!! i nic w tej materii radni nie zrobili!!! (ja przynajmniej o tym nie wiem)
  • z moich informacji i danych które udało mi się uzyskać (cokolwiek dowiedzieć się w tym mieście to koszmar, tu informacja która powinna być jawną jest pieczołowicie zabezpieczana co mam na myśli a np. dane urządzeń jakie posiada nasz miejski śmieciowy monopolista ZGOK, dane i wnioski są zastraszające.)

A teraz kilka faktów z aktów prawnych wymienionych na początku postu:

– władza uchwałodawcza – ustawa o samorządzie gminnym:
Art. 41. 1. Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały.
tłumacząc – radni uchwalili monopol w brzmieniu:

§ 17

Odpady komunalne, wielkogabarytowe, budowlane odbierane od właścicieli nieruchomości przez podmioty uprawnione podlegają unieszkodliwianiu na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we wsi Łęgajny, na terenie Gminy Barczewo, do czasu jego funkcjonowania. Po zamknięciu składowiska w Łęgajnach odpady przez podmioty uprawnione będą przekazywane do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. przy ul. Lubelskiej 43 D do czasu uruchomienia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Olsztyna.

2) Odpady opakowaniowe i zebrane selektywnie od właścicieli nieruchomości lub zebrane w lokalnych punktach odbioru selektywnego podmiot uprawniony przekazuje do sortowni Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 43 D.


Zaproponowałem zmianę:

§ 17


1. Niesegregowane odpady komunalne zebrane z terenu Miasta Olsztyn, które nie mogą być poddane odzyskowi, należy składować na składowiskach spełniających wymagania art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.).

2. Odpady z selektywnej zbiórki (w tym papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, odpady biodegradowalne, wielkogabarytowe, budowlane), prowadzonej na terenie Miasta Olsztyn odbierane są przez podmioty uprawnione, które
przekazują te odpady do Sortowni Odpadów zlokalizowanej na terenie ZGOK bądź zagospodarowują we własnym zakresie.

Teraz uprzedzę pytanie – czy Radni mogą zmienić uchwałę – TAK – z projektem uchwały a w tym miejscu jest jeszcze łatwiej bo to jest tylko zmiana jednego paragrafu uchwały – z propozycją zmiany może wystąpić każdy radny, a wszyscy Radni otrzymali projekt w wyżej podanym brzmieniu.

Znamienne będzie podejście Radnych do problemu – problemu który istnieje wraz z podwyżką cen biletów MPK, podwyżką opłat za wieczyste użytkowanie (decyzje SKO), manewrami związanymi z WPI, prognozami podwyżek za wodę i ścieki.
Tu warto zaznaczyć, że Stowarzyszenie Zacisze działając w ramach ogólnopolskiej akcji zadało pytania Radnym, pytania, które mają zobrazować połowę kadencji Rady Miasta Olsztyn.

To co robi Ratusz to woda na młyn referendalny, przy takim „profesjonalnym” podchodzeniu do spraw przez Radnych Miasta Olsztyn dochodzę do przekonania, że koło młyńskie się urwie.

Zachęcam do udziału w referendum, zachęcam do reprezentowania postaw obywatelskich – 16/11/2008 to okzja by wyrazić swoją opinię w kilku ważnych sprawach – sprawach ważnych nie dla Radnych – sprawach ważnych dla Nas dla mieszkańców Olsztyna.

Facebooktwitterlinkedinrssyoutubeby feather
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.