Skarga

Olsztyn 16 listopada 2009r.

Rada Miasta
Pan
Zbigniew Dąbkowski
Przewodniczący Rady Miasta
Pl. Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn

znak: 9/kk/16/11/2009
Dotyczy – konsultacje społeczne
SKARGA

Na podstawie art. 227 Kodeksu Postępowania Administracyjnego składam skargę na Prezydenta Miasta Piotra Grzymowicza. Prezydenta miasta działającego w sprzeczności z
● Uchwałą Nr LXVIII/842/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 września 2006 roku w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Miasta Olsztyn,
● Konwencją o Dostępie do Informacji, Udziale Społeczeństwa w Podejmowaniu Decyzji oraz Dostępie do Sprawiedliwości w Sprawach Środowiska (Konwencja z Aarhus). Konwencja ta jest porozumieniem ONZ/EWG, które w dniu 25 czerwca 1998 roku podpisało 39 państw, w tym również Polska. Konwencja weszła w życie z dniem 30 października 2001.
● art. 20 Konstytucji RP, który mówi, że „społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej”. Artykuł 74 Konstytucji RP zapewnia dostęp do informacji o stanie i ochronie środowiska.
● Kanonem dobrych praktyk przeprowadzania konsultacji społecznych.

Ostatnie wypowiedzi Prezydenta w lokalnej prasie (wydruk w załączeniu) zamykają drogę do prowadzenia konsultacji zgodnie w w/w przepisami prawa. Prezydent miasta niedostatecznie sprawia nadzór nad realizacją następujących projektów – nie wykonuje zapisów uchwały LXVIII/842/06 przy realizacji kluczowych projektów dla poziomu życia mieszkańców Olsztyna i ochrony środowiska w mieście:
Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie
„System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”
Wypowiedź Prezydenta zmieszczona w artykule Gazety Wyborczej 16/11/2009 pt”Dzięki tramwajom powstanie ul. Obiegowa” o treści: „..konsultacji, które już się odbyły” ma znamiona ograniczania praw obywatelskich. Z przykrością zauważam, że „konsultacje” prowadzone w związku z realizacją kluczowych projektów dalece odbiegają od wytycznych zawartych w uchwale Rady Miasta.
Działanie Prezydenta miasta ma znamiona niepożądanych praktyk przy prowadzeniu konsultacji społecznych takich jak:
– opór w stosunku do alternatywnych rozwiązań – ujawnia się, nie zawsze pozytywny, efekt wcześniejszego zaangażowania – błędna idea wcześniej już lansowana, poniesione już koszty
– niepubliczny wybór celów i działań wprowadza możliwość manipulacji, np. przerzucanie decyzji na organ kolegialny, nawet jeśli nie jest to wymagane, przy jednoczesnym manipulowaniu tą grupą przez: ustalenie porządku posiedzenia, kontrolowanie dostępu do informacji oraz tworzenie koalicji
– ujawnia się konkurencyjność celów – trudno jest zaspokoić interesy jednej grupy, nie naruszając interesów innej (obsługa ruchu mieszkańców, studentów, czy centrów handlowych)
– efekt konsultacji może zburzyć tzw. osadzenie społeczne decydentów – kontakty wcześniej nawiązane zarówno osób, jak i całych organizacji (miejsce realizacji inwestycji może wywoływać konflikty z mieszkańcami Osiedla Brzeziny)
– przypadkowość priorytetów i wariantów decyzyjnych „rozmywa” odpowiedzialność i wtedy można powiedzieć: „chcieliśmy dobrze” – tak się dzieje w obu przypadkach.

Powyższe wskazuje na działania sprzeczne z Art. 29a. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym. Dotychczasowe praktyki przeprowadzania „konsultacji” społecznych ograniczają swobodę wypowiedzi, nie znajdują odzwierciedlenia zalecenia zawarte w §7 Uchwały Nr LXVIII/842/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 września 2006 roku – co ma wpływ na jakość prowadzenia konsultacji i możliwość manipulacji informacją co miało miejsce na spotkaniu „konsultacyjnym” z przedstawicielami Rad Osiedli w Kamienicy Naujacka w sprawie Modernizacji i rozwoju zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie. Padło stwierdzenie brzmiące ~`. ..”Forum Rozwoju Olsztyna zrezygnowało ze swojego projektu, uznało wyższość projektu IMS”. Spotkanie było nagrywane.
Powoływanie się na nieistniejące przesłanki ma miejsce w piśmie skierowanym do Forum Rozwoju Olsztyna (kopia w załączeniu)

Z uwagi na istotny interes społeczny, zwracam się o jawność i prowadzenie konsultacji społecznych zgodnie z prawem. Obecne działania burzą podwaliny społeczeństwa obywatelskiego, zniechęcają mieszkańców miasta do czynnego udziału w życiu publicznym. Ograniczają partycypację społeczną w sprawowaniu władzy.

Oczekuję od Pana:
● podjęcia stosownych kroków i poinformowania mnie o ich rezultacie.
● przeprowadzenie kontroli wszystkich dotychczasowych „konsultacji społecznych” pod kątem zgodności z prawem
● wyciągnięcia konsekwencji służbowych
● zapobieżenie podobnym przypadkom w przyszłości
● nowelizacji uchwały LXVIII/842/06 – wprowadzenie zapisów Kanonu dobrych praktyk przeprowadzania konsultacji społecznych

Z wyrazami Szacunku
Prezes Stowarzyszenia Zacisze

Krzysztof Kacprzycki
Do wiadomości:
Prezydent Miasta
Rady Osiedla
Opinia publiczna
a/a

Facebooktwitterlinkedinrssyoutubeby feather
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.