ratusz wyciąga wnioski

We wtorek uczestniczyłem w spotkaniu konsultacyjnym zwołanym by skonsultować przedłużenie ul. Wilczyńskiego do Al. Warszawskiej – ja tą inwestycję nazywam trasą WW. Pozwolę sobie na kilka subiektywnych uwag. Zacznę od pozytywu – urzędnicy wyciągnęli wnioski z moich uwag, które kierowałem poprzez blog, komentarze i wypowiedzi na spotkaniach. Spotkanie prowadziła i moderowała Pani Marta Gołąb. Jako ojciec projektu objawił się projektant Janusz Michałowicz, w spotkaniu uczestniczyli Panowie Gustek, Piekarski, Grzymowicz. Aktywnie uczestniczyli mieszkańcy bloków przy ul. Maczka. Pani Marta starała się wprowadzać żelazną dyscyplinę, Prezydent często wychodził, wielu wypowiedzi nie słyszał – cóż debata była trudna – tym trudniejsza, że przedmiotem miało być omawianie przebiegu trasy WW – a rozmawialiśmy o NDP, węźle na obwodnicy.

Widać w wynikach pracy koncepcyjnej zarówno Pana Piekarskiego jak i Michałowicza – wpływ mieszkańców Brzezin [osiedla z którego wywodzi się Prezydent. Pracę lobbysty wykonał przewodniczący Rady Osiedla Brzeziny.

Prezentowane materiały pozostawiały wiele do życzenia, nie wszyscy mieszkańcy mogli sobie uzmysłowić przebieg planowanych dróg. Urzędnicy muszą popracować nad wizualizacjami projektu, zdjęciami z pleneru, naniesieniem chociaż orientacyjnych odległości od obiektów w terenie.

Czuć w sprawie ucieczkę Prezydenta do przodu, stara się kreować wyprzedzające działania. Rada Osiedla przedstawiła swoje wnioski, naciskaliśmy zbieraniem podpisów, wspominałem na spotkaniu w zeszłym roku o koncepcji, wnioskowaliśmy o budowę przedłużenia ulic w WPI 2009r.

Kardynalny błąd jaki prelegenci popełnili – to straszenie mieszkańców tirami na NDP i trasie WW. Chyba, że to celowe działanie, by wywołać sprzeciw społeczny, by w związku z brakiem finansowania wycofać się z budowy, wycofać się z rozwiązań, które są niewygodne dla zaplecza Prezydenta na Brzezinach. Wycofać się z projektu, na który nie ma możliwości pozyskania zewnętrznych środków.

Nieczytelność tras przebiegu i warianty trasy WW nie zadowoliły chyba nikogo z obecnych poza samymi projektantami.

W dyskusji zgłosiłem następujące uwagi co do projektu.

  • Przebieg planowanej NDP jest równy likwidacji placu zabaw, jakie są w związku z tym plany miasta.
  • tranzyt na trasie WW – nie będzie miał miejsca prędzej powstanie obwodnica, droga ekspresowa, szybsza
  • wnioskowałem o etapowanie inwestycji [priorytet trasa WW]
  • proszę wskazać źródła finansowania i termin realizowanej inwestycji
  • poprosiłem o przedstawienie wizualizacji, umiejscowienie w terenie i przestrzeni
  • konieczne skrzyżowania wielopoziomowe bezkolizyjne [w projekcie kolejne światła na Warszawskiej, Sikorskiego i Krasickiego  – oficjalnie nazywane tymczasowymi, ale nie dam się zwieść – znamy prowizorki trwające dziesiątki lat, zgody na takie rozwiązanie nie wyrażam]

Liczę, że następne spotkanie będą jeszcze solidniej przygotowane, przygotowane zgodnie z wytycznymi prawa miejscowego uchwały Rady Miasta LXVIII/842/06 z 27/09/2006r.  Jej treść publikuję poniżej [odszukanie w BIP UM wymaga sporej ilości kliknięć a google bipu nie indeksuje.

Co ciekawsze od Pana Piekarskiego otrzymałem „laurkę”, że ze wszystkim się zgadza, a od finansowania specjalistą on nie jest. Prezydenta akurat nie było na sali, trzeba złożyć zapytania w formie pisemnej.

Co do atmosfery, jeszcze urzędnikom daleko do bezstronnego profesjonalizmu, ulegają emocjom, podgrzewają atmosferę, w emocjach gubią argumenty. Przypomniało mi się jedno z pierwszych spotkań konsultacyjnych w sprawie obwodnicy kiedy to Pan Nicewicz uległ emocjom, wdawał się w emocjonalną polemikę, zwrócono mu uwagą na ton wypowiedzi – przeprosił i kolejne spotkania to była pełna zimna profeska ze strony GDDKiA. Tego nam wszystkim uczestnikom konsultacji życzę.

Uchwałą Nr LXVIII/842/06

Rady Miasta Olsztyn

z dnia 27 września 2006 roku

w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Miasta Olsztyn

Na podstawie art. 5 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) Rada Miasta Olsztyn uchwala zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Olsztyn.

§ 1

1. Ilekroć jest mowa o:

1) mieszkańcach – należy przez to rozumieć mieszkańców Miasta Olsztyn uprawnionych do głosowania,

2) mieszkańcach jednostek pomocniczych Miasta – należy rozumieć mieszkańców osiedli uprawnionych do głosowania,

3) konsultacjach – należy przez to rozumieć konsultacje z mieszkańcami, konsultacje z mieszkańcami jednostki pomocniczej Miasta,

4) gminie – należy przez to rozumieć Miasto Olsztyn,

5) radzie – należy przez to rozumieć Radę Miasta Olsztyn,

6) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Olsztyn,

7) zebraniu – należy przez to rozumieć zebranie, którego przedmiotem jest przeprowadzenie konsultacji,

8) urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Olsztyn,

9) statucie – należy przez to rozumieć Statut jednostki pomocniczej Miasta.

§ 2

1. Konsultacje mogą być przeprowadzane w przypadkach przewidzianych ustawami oraz w innych sprawach ważnych dla Miasta, a w szczególności:

1) zmian granic gmin naruszających granice powiatów,

2) zmian granic Gminy polegającej na wyłączeniu obszaru lub części obszaru jednostki pomocniczej Miasta i jego włączeniu do sąsiedniej jednostki pomocniczej tej Gminy lub do sąsiedniej Gminy,

3) tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia jednostek pomocniczych Miasta, oraz ustalania ich granicy,

4) organizacji i zakresu działania jednostki pomocniczej Miasta, jeżeli przedmiot konsultacji dotyczy tylko spraw tej jednostki.

5) dotyczących urzędowej nazwy miejscowości.

2. Konsultacje mogą zostać ograniczone do mieszkańców jednostki pomocniczej Miasta, jeżeli przedmiot konsultacji dotyczy tylko spraw tej jednostki.

§ 3

1. Konsultacje mogą być przeprowadzane z inicjatywy Rady, Prezydenta.

2. Mieszkańcy i mieszkańcy jednostki pomocniczej Miasta mogą wystąpić do właściwego organu Gminy z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji w sprawach ważnych dla Gminy lub jej jednostki.

3. Wniosek mieszkańców w sprawie przeprowadzenia konsultacji z inicjatywy mieszkańców uważa się za ważny jeżeli z inicjatywą wystąpiło co najmniej 5% mieszkańców.

4. Wniosek mieszkańców jednostki pomocniczej Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji uważa się za przyjęty, jeżeli konsultacje dotyczą jednostki pomocniczej Miasta i z inicjatywą wystąpiło co najmniej 10% mieszkańców.

5. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji winien zawierać:

1) przedmiot konsultacji,

2) uzasadnienie,

3) listę osób popierających wniosek, która powinna zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL i własnoręczny podpis osoby popierającej wniosek.

§ 4

1. Decyzje o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami podejmuje Rada w formie uchwały z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Decyzje o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami jednostki pomocniczej Miasta z wyjątkiem konsultacji w sprawie granic Gminy podejmuje Prezydent w formie zarządzenia.

§ 5

1. Konsultacje mogą być przeprowadzane w następujących formach:

1) zebrania z mieszkańcami lub mieszkańcami jednostek pomocniczych Miasta.

2) ankiety zawierającej pytanie lub pytania albo zaproponowane warianty rozwiązań wraz z pouczeniem o sposobie jej wypełnienia.

2. Zebranie zwołuje Prezydent z zastrzeżeniem ust. 3 przynajmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania.

3. Gdy inicjatorem przeprowadzenia konsultacji jest Rada, zebranie zwołuje Prezydent z upoważnienia Rady w terminie 7 dni od wejścia w życie uchwały Rady w sprawie konsultacji.

4. Zarządzenie Prezydenta o przeprowadzeniu konsultacji podlega opublikowaniu poprzez rozplakatowanie na terenie, który obejmuje konsultacje.

5. W zarządzeniu w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami i mieszkańcami jednostek pomocniczych Prezydent podaje:

1) cel i przedmiot konsultacji,

2) formę konsultacji

3) datę, godzinę oraz miejsce przeprowadzenia konsultacji.

§ 6

1. Zebranie prowadzi Przewodniczący Zebrania.

2. Przewodniczącego zebrania wyznacza Rada, gdy inicjatorem przeprowadzenia konsultacji jest Rada z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Przewodniczącego zebrania wyznacza Prezydent, gdy inicjatorem przeprowadzenia konsultacji jest Prezydent lub mieszkańcy jednostki pomocniczej Miasta.

§7

1. Protokół z zebrania sporządzony przez pracownika powinien zawierać:

1) datę zebrania,

2) ogólną liczbę mieszkańców,

3) liczbę osób uprawnionych do głosowania,

4) listę obecności,

5) stwierdzenie ważności zebrania,

6) przedmiot zebrania i przebieg dyskusji,

7) wyniki konsultacji,

8) podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta.

2. Ważność zebrania i podjętych uchwał określa się według statutu.

3. Wyniki konsultacji przeprowadzanych w formie ankiety opracowuje wyznaczony przez Prezydenta pracownik urzędu przy udziale przedstawiciela mieszkańców i Rady Miasta.

4. Do protokołu przedstawiającego wyniki konsultacji dołącza się wypełnione ankiety, oraz listę osób biorących udział w konsultacjach.

§ 8

Prezydent przedstawia wyniki konsultacji Radzie Miasta oraz podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Olsztyn

§10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Facebooktwitterlinkedinrssyoutubeby feather
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.