interpelacje cz. 2 (sesja 28.06.2017) dotyczy decyzji ZK OBO

Zarządzeniem Prezydenta został powołany ZK OBO – podjął decyzję o nieuwzględnieniu odwołania (dane nieoficjalne) proszę zatem o stanowisko Prezydenta w sprawie i odniesienie się do projektu i przytoczonych argumentów w odwołaniu.

link do projektu – <na stronie OBO> oraz do pobrania jako oryginał <SMOG.pdf>

treść informacji o odrzuceniu projektu:

„W związku z przeprowadzaną oceną formalną i merytoryczną wniosków składanych do V edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego informuję, że wniosek nr 175 został oceniony negatywnie.
Organem powołanym do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie ochrony powietrza jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Olsztyn posiada opracowany Program Ochrony Powietrza i z kontroli przeprowadzonej w 2016 r. wynika, ze nie stwierdzono naruszeń POP.”

 

treść odwołania udostępniam poniżej:

W odpowiedzi na e-mail z dnia 16.06.2017 r. w sprawie projektu nr 175 informuję, że nie zgadzam się z decyzją ZK OBO ze względu na zapisy zawarte w następujących dokumentach, które miasto i mieszkańców Olsztyna obligują do działania tj
Uchwały Sejmiku Województwa
a) Program ochrony powietrza dla strefy miasto Olsztyn ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 (179 stron polecam lekturę )
b) Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego podczas XXXI sesji Uchwałą Nr XXXI/614/13 z dnia 28 października 2013 r., określił „Program ochrony powietrza ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu dla strefy miasto Ol’sztyn” Podjęto uchwałę w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w art. 91 ust. 1,3 i 5 oraz art. 92 ust. 1 i 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.) (123 strony)
c) „Plan działań krótkoterminowych dla strefy miasto Olsztyn ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10”, przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr IV/98/15 z dnia 16 lutego 2015 r.;(40 stron)

To tylko kilka dokumentów w które idealnie wpisuje się zaproponowany projekt do budżetu obywatelskiego – zapisane są w nim elementy edukacyjne (broszura), kontrolne (doposażenie Straży Miejskiej) jak i dające możliwość należytego monitorowania w trybie rzeczywistym jakości powietrza nie tylko na ulicy Puszkina ale w dowolnych uczęszczanych miejscach na terenie naszego miasta.

Z decyzją ZK OBO nie koresponduje również uchwała jaką Rada Miasta ma podjąć na najbliższej sesji tj. nr rob. 644/17 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna do 2020r.”(273 strony) jeśli nie ma woli przeczytania aż tylu stron samo uzasadnienie (jedna kartka A4) powinno do zmiany decyzji wystarczyć .

Uzasadnienie do zasadności projektu OBO znajduje się również w uchwale Numer: X/110/15 w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna”.(203 strony załącznika)

Zaproponowane w projekcie 175 składowe to najtańsze i jednocześnie najnowocześniejsze rozwiązania, które w przypadku czujników reprezentują polską myśl techniczną i innowacyjną. Sam udział w głosowaniu w dyskusji o projektach ma ogromny aspekt edukacyjny i nawet jeśli nie uda się wyprzedzić bardzo mocnej konkurencji – to da do myślenia nie tylko decydentom OBO ale wszystkim mieszkańcom miasta.

Dołączam do uzasadnienia również linki, które wiele wnoszą do sprawy:
Gazeta Olsztyńska (2017.01.09) Smog dusi południe kraju. Czy nam też zagraża? http://gazetaolsztynska.pl/410191,Smog-dusi-poludnie-kraju-Czy-nam-tez-zagraza.html#axzz4kaBXuwQA

Materiał GO TV (2017.01.2017) https://www.youtube.com/watch?v=qsKpvg7n35U#action=share

Blog Prezydenta Miasta (2017.01.19) http://www.grzymowicz.pl/Post/278/smog-takich-nie-lubi

Olsztyn.com.pl (2017.01.09)
http://www.olsztyn.com.pl/artykul,smog-nad-polska-jakim-powietrzem-oddychamy-w-olsztynie,22393.html

Zapis debaty z udziałem Prezydenta Piotra Grzymowicza, Profesora Zbigniewa Endlera, Prezesa WFOŚ Adama Krzyśków https://youtu.be/gQ7dSCKpFAY

Sprostowanie do wpisu na portalu twojapogoda.pl (2017.02.24) http://krzysztof.kacprzycki.pl/sprostowanie-do-tekstu-zamieszczonego-na-portalu-twojapogoda-pl/

Polemika z ignorancją (2017.01.29) http://krzysztof.kacprzycki.pl/smogowi-ignoranci/

Trzeba w tej sprawie również zapoznać się z odpowiedzią Pana Prezydenta Piotra Grzymowicza na interpelację http://bip.olsztyn.eu/bip/plik/329854///&id=329854

Chciałbym nadmienić że nie stwierdzenie naruszeń POP przez WIOŚ w Olsztynie to nie znaczy, że możemy „usiąść na laurach” – przytoczone informacje, dokumenty i odnośniki wymagają od nas wszystkich działania – osiągnięcia nie tylko wskaźników ale przywrócenie prawa nas wszystkich mieszkańców Olsztyna do oddychania czystym powietrzem, do aktywności fizycznej bez obawy, czy każdy oddech możemy wziąć bez obawy o zdrowie.

Jeśli członkowie ZK OBO oczekują streszczenia przytoczonych dokumentów i wskazania konkretnych paragrafów – jestem w gotowości stosowną prelekcję/wykład przeprowadzić.

Dla przypomnienia warto dodać, że zespół OBO podejmuje decyzję w zakresie:

analiza i zatwierdzenie weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków do OBO 2018,

 

czekam na ustosunkowanie się Prezydenta.

 

Facebooktwitterlinkedinby feather
Facebooktwitterlinkedinby feather

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *