interpelacja MPZP Kortowo-Sady sprawdzamy

Nawiązując do odpowiedzi na kolejną interpelację dotyczącą zmiany dostępnej przestrzeni na terenie osiedla Zacisze ponownie postaram się wyjaśnić sens moich interwencji. Ostatnie zdarzenia na podolsztyńskim osiedlu Tęczowy Las – problem dojazdu straży pożarnej do pożaru ze względu na nieprawidłowo parkujące pojazdy – zmuszają mnie do kolejnej próby naświetlenia problemu. Planiści zakładają przy tworzeniu MPZP (uchwała nr XXII/321/04 z dnia 25 lutego 2004rMPZP-Kortowo-Sady-uchwała-Olsztyn) 1,05 miejsca parkingowego określając to w następujący sposób: odpowiednią liczbę miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsc postojowych dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Jako min. Wskaźnik ilości w/w miejsc postojowych ustala się wielkość: 1,05 stanowiska/1 mieszkanie. W/w miejsca postojowe można lokalizować jako parkingi wielopoziomowe.

Co ważne w MPZP jest też punkt w brzmieniu: każda z przedmiotowych działek zapewnia realizację zagospodarowania terenu, określonych w punktach: 6 i 7. (dotyczy zapis miejsc parkingowych jak i zieleni/placyków zabaw)

Co najmniej 25% powierzchni przedmiotowego terenu objętego ustaleniami planu przeznacza się pod zieleń wraz z placykami zabaw dla dzieci najmłodszych i miejscami rekreacyjnymi dla osób starszych i niepełnosprawnych. W/w powierzchnia powinna stanowić wydzielony obszar geometryczny w granicach przedmiotowego terenu.

Proszę nie traktować tej interpelacji jako ataku na kogokolwiek, tylko na próbę definitywnego rozwiązania problemu jaki ujawnia się praktycznie wszędzie jako rozbieżność pomiędzy zapisami MPZP i pracy jaką wykonujemy na komisjach, konsultacjach, a tym co w finale – trwania inwestycji i jej zakończenia otrzymujemy. Przyjmowane do założeń tworzenia planu chociażby współczynniki ilości miejsc parkingowych zawierają w sobie współczynnik rotacji – który poprzez realizację zablokowanych słupkami/szlabanami miejsc postojowych automatycznie ograniczają dostępność dla mieszkańców miejsc do postoju pojazdów.

Wydane w późniejszym okresie – realizacji inwestycji decyzje, uzgodnienia zaprzeczają zapisom MPZP zawartym w uchwale. Wnoszę o skrupulatne zbadanie obecnie funkcjonującej sytuacji – czy stan obecny osiedla Zacisze jest zgodny z zapisami prawa miejscowego.

W mojej ocenie pomimo działań naprawczych podjętych poprzez realizację budowy przedłużenia ul. Złotej nadal nie spełniamy zaleceń zawartych w MPZP.

Kolejne działania są niezbędne – by dostosować stan rzeczywisty do obowiązującego MPZP. Sprawa ważna ze względu na fakt, że na terenie objętym MPZP znajdują się również obiekty OTBS. Zadano mi pytanie jako radnemu – gdzie na Zaciszu można znaleźć obiekty przeznaczone na rekreację osób starszych i niepełnosprawnych zapisane w MPZP? – liczę że odpowiedź na interpelację pozwoli znaleźć odpowiedź również i na to pytanie.

Dla jasności sprawy powtórzę pytania dotyczące obszarów praktycznie w 100% zainwestowanych (10MW, 17MW, 3MW, 16MW, 2MW) oraz częściowo 9 MW:

  1. Czy stan obecny na Zaciszu wypełnia wymaganą w MPZP ilość miejsc parkingowych wyrażoną zapisem 1,05 miejsca postojowego na 1 mieszkanie.
  2. Czy stan obecny wypełnia zapis w MPZP: co najmniej 25% powierzchni przedmiotowego terenu objętego ustaleniami planu przeznacza się pod zieleń wraz z placykami zabaw dla dzieci najmłodszych i miejscami rekreacyjnymi dla osób starszych i niepełnosprawnych? Jeśli tak to proszę o wskazanie graficzne (np. na mapie dostępnej na MSIPMO) tych miejsc.
  3. Kiedy i na jakich zasadach wydawano pozwolenia na budowę/zmiany pozwoleń na budowę (patrz ominięcie/furtka dla inwestora) na terenach objętych interpelacją?

 

W trakcie obowiązywania planu dokonywano szereg zmian, które zamiast poprawiać warunki życia mieszkańców – stanowczo je pogarszały. Mam tu na myśli

  • odgrodzenie dojścia do przystanku (wydłużenie przejścia – zniechęcanie mieszkańców do poruszania się komunikacją publiczną) wydłużenie odległości dojścia do przystanku.
  • Zagrodzenie miejsc parkingowych tzw „słupkami” co wyłączyło istniejące miejsca parkingowe z rotacji. Takie działanie ograniczyło dostępność miejsc postojowych na osiedlu.
  • Likwidację przejazdu – łącznika ul Złotej z Bartąską przy budynkach OTBS – odcięcie osiedla w przypadku blokady skrzyżowania Bartąska/Złota/Stawigudzka – utrudnienie dojazdu dla służb ratunkowych.
  • Zezwolenie na ogrodzenie nieruchomości – wysokiej zabudowy – ograniczenie dostępności terenów/miejsc parkingowych/terenów zielonych/placu zabaw.

Te pytania/rozważania są niezbędne by na podstawie powyższego wyciągnąć wnioski co do podejmowania decyzji przy uchwalania planów w przyszłości. Plany nie mogą różnicować mieszkańców na lepszych/gorszych – w mojej ocenie powinny wyrównywać szanse na terenie opracowania celem zapewnienia możliwie najlepszych warunków życia mieszkańcom naszego miasta.

Facebooktwitterlinkedinby feather
Facebooktwitterlinkedinby feather

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *