interpelacja MPZP Kortowo-Sady sprawdzamy

Nawiązując do odpowiedzi na kolejną interpelację dotyczącą zmiany dostępnej przestrzeni na terenie osiedla Zacisze ponownie postaram się wyjaśnić sens moich interwencji. Ostatnie zdarzenia na podolsztyńskim osiedlu Tęczowy Las – problem dojazdu straży pożarnej do pożaru ze względu na nieprawidłowo parkujące pojazdy – zmuszają mnie do kolejnej próby naświetlenia problemu. Planiści zakładają przy tworzeniu MPZP (uchwała nr XXII/321/04 z dnia 25 lutego 2004rMPZP-Kortowo-Sady-uchwała-Olsztyn) 1,05 miejsca parkingowego określając to w następujący sposób: odpowiednią liczbę miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsc postojowych dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Jako min. Wskaźnik ilości w/w miejsc postojowych ustala się wielkość: 1,05 stanowiska/1 mieszkanie. W/w miejsca postojowe można lokalizować jako parkingi wielopoziomowe.

Co ważne w MPZP jest też punkt w brzmieniu: każda z przedmiotowych działek zapewnia realizację zagospodarowania terenu, określonych w punktach: 6 i 7. (dotyczy zapis miejsc parkingowych jak i zieleni/placyków zabaw)

Co najmniej 25% powierzchni przedmiotowego terenu objętego ustaleniami planu przeznacza się pod zieleń wraz z placykami zabaw dla dzieci najmłodszych i miejscami rekreacyjnymi dla osób starszych i niepełnosprawnych. W/w powierzchnia powinna stanowić wydzielony obszar geometryczny w granicach przedmiotowego terenu.

Proszę nie traktować tej interpelacji jako ataku na kogokolwiek, tylko na próbę definitywnego rozwiązania problemu jaki ujawnia się praktycznie wszędzie jako rozbieżność pomiędzy zapisami MPZP i pracy jaką wykonujemy na komisjach, konsultacjach, a tym co w finale – trwania inwestycji i jej zakończenia otrzymujemy. Przyjmowane do założeń tworzenia planu chociażby współczynniki ilości miejsc parkingowych zawierają w sobie współczynnik rotacji – który poprzez realizację zablokowanych słupkami/szlabanami miejsc postojowych automatycznie ograniczają dostępność dla mieszkańców miejsc do postoju pojazdów.

Wydane w późniejszym okresie – realizacji inwestycji decyzje, uzgodnienia zaprzeczają zapisom MPZP zawartym w uchwale. Wnoszę o skrupulatne zbadanie obecnie funkcjonującej sytuacji – czy stan obecny osiedla Zacisze jest zgodny z zapisami prawa miejscowego.

W mojej ocenie pomimo działań naprawczych podjętych poprzez realizację budowy przedłużenia ul. Złotej nadal nie spełniamy zaleceń zawartych w MPZP.

Kolejne działania są niezbędne – by dostosować stan rzeczywisty do obowiązującego MPZP. Sprawa ważna ze względu na fakt, że na terenie objętym MPZP znajdują się również obiekty OTBS. Zadano mi pytanie jako radnemu – gdzie na Zaciszu można znaleźć obiekty przeznaczone na rekreację osób starszych i niepełnosprawnych zapisane w MPZP? – liczę że odpowiedź na interpelację pozwoli znaleźć odpowiedź również i na to pytanie.

Dla jasności sprawy powtórzę pytania dotyczące obszarów praktycznie w 100% zainwestowanych (10MW, 17MW, 3MW, 16MW, 2MW) oraz częściowo 9 MW:

  1. Czy stan obecny na Zaciszu wypełnia wymaganą w MPZP ilość miejsc parkingowych wyrażoną zapisem 1,05 miejsca postojowego na 1 mieszkanie.
  2. Czy stan obecny wypełnia zapis w MPZP: co najmniej 25% powierzchni przedmiotowego terenu objętego ustaleniami planu przeznacza się pod zieleń wraz z placykami zabaw dla dzieci najmłodszych i miejscami rekreacyjnymi dla osób starszych i niepełnosprawnych? Jeśli tak to proszę o wskazanie graficzne (np. na mapie dostępnej na MSIPMO) tych miejsc.
  3. Kiedy i na jakich zasadach wydawano pozwolenia na budowę/zmiany pozwoleń na budowę (patrz ominięcie/furtka dla inwestora) na terenach objętych interpelacją?

 

W trakcie obowiązywania planu dokonywano szereg zmian, które zamiast poprawiać warunki życia mieszkańców – stanowczo je pogarszały. Mam tu na myśli

  • odgrodzenie dojścia do przystanku (wydłużenie przejścia – zniechęcanie mieszkańców do poruszania się komunikacją publiczną) wydłużenie odległości dojścia do przystanku.
  • Zagrodzenie miejsc parkingowych tzw „słupkami” co wyłączyło istniejące miejsca parkingowe z rotacji. Takie działanie ograniczyło dostępność miejsc postojowych na osiedlu.
  • Likwidację przejazdu – łącznika ul Złotej z Bartąską przy budynkach OTBS – odcięcie osiedla w przypadku blokady skrzyżowania Bartąska/Złota/Stawigudzka – utrudnienie dojazdu dla służb ratunkowych.
  • Zezwolenie na ogrodzenie nieruchomości – wysokiej zabudowy – ograniczenie dostępności terenów/miejsc parkingowych/terenów zielonych/placu zabaw.

Te pytania/rozważania są niezbędne by na podstawie powyższego wyciągnąć wnioski co do podejmowania decyzji przy uchwalania planów w przyszłości. Plany nie mogą różnicować mieszkańców na lepszych/gorszych – w mojej ocenie powinny wyrównywać szanse na terenie opracowania celem zapewnienia możliwie najlepszych warunków życia mieszkańcom naszego miasta.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutubeby feather

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *