Interpelacja Marcina Kulaska – Radnego Sejmiku Województwa

Poszukując rozwiązań, zwróciłem się do Marcina Kulaska Radnego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z prośbą o wystosowanie interpelacji w sprawie SMOG.u w Olsztynie. Dotychczasowe działania na terenie Olsztyna okazują się dalece niewystarczające – pomoc mieszkańcom Olsztyna jest konieczna, bo pojawiają się kolejne odczyty na mapie Airly pokazujące że miejskie powietrze wręcz truje.

Zatem przedstawiam poniżej treść interepelacji:

 

Działając na podstawie art. 96 Prawa ochrony środowiska tj. w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu ma zdrowie ludzi lub na środowisko” sejmik województwa może w drodze uchwały wprowadzić „ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw” – zwracam się z prośbą od mieszkańców Olsztyna reprezentowanych przez radnego Krzysztofa Kacprzyckiego o przygotowanie stosownej tzw. Uchwały antysmogowej na początek pilnie dla miasta Olsztyna oraz pełną analizę obszaru województwa pod kątem konieczności wsparcia działań samorządów lokalnych w walce z zanieczyszczeniem powietrza.

Za stosowne należy uznać wprowadzenie dla Olsztyna zakazu spalania węgla i drewna w kotłach, piecach i kominkach w trybie pilnym dla nowych instalacji i z okresem przejściowym do 2025 dla już istniejących instalacji. Za zasadne należy uznać podjęcie stosownych działań ze strony Sejmiku województwa mając na uwadze dotychczasowe uchwały Sejmiku tj. nr XIX/446/16 z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Olsztyn ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 oraz Nr XXXI/614/13 z dnia 28 października 2013 r. „Program ochrony powietrza ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu dla strefy miasto Olsztyn.

Za konieczne uważam podjęcie działań przez Władze Samorządu Województwa również ze względu na funkcjonujący na terenie miasta Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie w którego Radzie Społecznej mam przyjemność pracować.

Dotychczasowe orzecznictwo stoi po stronie Samorządów Województwa działających na rzecz mieszkańców tj. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Krakowie odrzucał albo

oddalał skargi na uchwały Sejmiku (sygn. Akt: II SA/Kr 521/16 oraz II SA/Kr 750/17). Podobną decyzję podjął w listopadzie WSA w Gliwicach (sygn. II SA/Gl 903/17). W październiku 2017 r. WSA w Krakowie uzasadniał, że konstytucja zapewnia ochronę zdrowia

obywateli, a piece i kotły, które nie spełniają podstawowych standardów emisyjnych, są zagrożeniem dla życia mieszkańców. W dotychczasowych rozstrzygnięciach sądy administracyjne podkreślały, że uchwały antysmogowe spełniają wymagania ustawy Prawo

ochrony środowiska, a tryb ich przyjęcia uwzględniał wszystkie niezbędne procedury.

W związku za powyższe jak na wstępie wnoszę o pilne przygotowanie stosownej uchwały.

 

-// Marcin Kulasek //-

Facebooktwitterlinkedinby feather
Facebooktwitterlinkedinby feather

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *