Dewastacja krajobrazu miasta

Mając na uwadze Art. 26 ustawy o odpadach

ust. 1 Posiadacz odpadów jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.” oraz

ust. 2 W przypadku nieusunięcia odpadów zgodnie z ust. 1, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji wydawanej z urzędu, nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, z wyjątkiem gdy obowiązek usunięcia odpadów jest skutkiem wydania decyzji o cofnięciu decyzji związanej z gospodarką odpadami.

Zwracam się z prośbą o przeprowadzenie wskazanej procedury administracyjnej dla wskazanych na załączonym do interpelacji szkicu szkicu lokalizacji.

Obecna samowolka w dowolnym, wręcz bezmyślnym zmienianiu ukształtowania terenu, nawożeniu ogromnych mas ziemnych skutkuje nie tylko dewastacją przestrzeni, ale również zaburzeniu stosunków wodnych. To ścieżka do tego samego co obserwujemy w przypadku drogi z płyt. Niestety ma to zawsze miejsce w okolicach gminnych gruntów.

W załączeniu kilka fotografii ilustrujących skalę problemu – tu nie może być kompromisu. Wnoszę o natychmiastowe podjęcie działań celem ograniczenia kosztów w przyszłości oraz zapisanie stosownego zapisu w MPZP ograniczającego nadmierną zmianę ukształtowania terenu. 

Proszę również ograniczyć wydawanie decyzji – pozwolenia na budowę w których następuje znacząca zmiana rzędnych terenu w stosunku do sąsiednich działek.

W analizie posłużono się danymi z msipmo.olsztyn.eu, geoportal.gov.pl oraz GoogleEarth

Facebooktwitterlinkedinby feather
Facebooktwitterlinkedinby feather

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *