reforma, czy zagłada edukacji?

Ostatnie tygodnie to próba rozłożenia na łopatki olsztyńskiej edukacji. Wiceprezydent z PiS szukając dla siebie miejsca na scenie politycznej wprowadza ferment w każdej możliwej dziedzinie życia publicznego. Najgorsze w tym wszystkim jest to,  że próba zaistnienia na siłę niszczy olsztyńska edukacją. Jak napisałem w liście otwartym PiS realizuje swój program długofalowy „ciemny naród wszystko kupi” zatem i pod strzechy PiS […]

Read more

w zaparte

Z niedowierzaniem czytam przytaczane wypowiedzi urzędników i polityków „umoczonych” przy konsultacjach społecznych projektu budowy linii tramwajowej. Manipulacja informacją to już od dawna zakorzeniony w olsztyńskiej świadomości „grzeszek”. Sprawa jest w tak zupełnie skrajny sposób przekazywana, że trzeba bezapelacyjnie wyrobić sobie własne zdanie z wyłączeniem się na wszelki emocjonalne ubarwienia. Sam nie mogąc uczestniczyć w spotkaniu (w tym czasie wypełniając swoje […]

Read more

i kto to mówi??

Uchwałą Nr LXVIII/842/06
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 27 września 2006 roku

w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Miasta Olsztyn

Na podstawie art. 5 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) Rada Miasta Olsztyn uchwala zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Olsztyn.
§ 1
1. Ilekroć jest mowa o:

1) mieszkańcach – należy przez to rozumieć mieszkańców Miasta Olsztyn uprawnionych do głosowania,
2) mieszkańcach jednostek pomocniczych Miasta – należy rozumieć mieszkańców osiedli uprawnionych do głosowania,
3) konsultacjach – należy przez to rozumieć konsultacje z mieszkańcami, konsultacje z mieszkańcami jednostki pomocniczej Miasta,
4) gminie – należy przez to rozumieć Miasto Olsztyn,
5) radzie – należy przez to rozumieć Radę Miasta Olsztyn,
6) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Olsztyn,
7) zebraniu – należy przez to rozumieć zebranie, którego przedmiotem jest przeprowadzenie konsultacji,
8) urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Olsztyn,
9) statucie – należy przez to rozumieć Statut jednostki pomocniczej Miasta.
§ 2
1. Konsultacje mogą być przeprowadzane w przypadkach przewidzianych ustawami oraz w innych sprawach ważnych dla Miasta, a w szczególności:

1) zmian granic gmin naruszających granice powiatów,
2) zmian granic Gminy polegającej na wyłączeniu obszaru lub części obszaru jednostki pomocniczej Miasta i jego włączeniu do sąsiedniej jednostki pomocniczej tej Gminy lub do sąsiedniej Gminy,
3) tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia jednostek pomocniczych Miasta, oraz ustalania ich granicy,
4) organizacji i zakresu działania jednostki pomocniczej Miasta, jeżeli przedmiot konsultacji dotyczy tylko spraw tej jednostki.
5) dotyczących urzędowej nazwy miejscowości.

2. Konsultacje mogą zostać ograniczone do mieszkańców jednostki pomocniczej Miasta, jeżeli przedmiot konsultacji dotyczy tylko spraw tej jednostki.
§ 3
1. Konsultacje mogą być przeprowadzane z inicjatywy Rady, Prezydenta.
2. Mieszkańcy i mieszkańcy jednostki pomocniczej Miasta mogą wystąpić do właściwego organu Gminy z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji w sprawach ważnych dla Gminy lub jej jednostki.
3. Wniosek mieszkańców w sprawie przeprowadzenia konsultacji z inicjatywy mieszkańców uważa się za ważny jeżeli z inicjatywą wystąpiło co najmniej 5% mieszkańców.
4. Wniosek mieszkańców jednostki pomocniczej Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji uważa się za przyjęty, jeżeli konsultacje dotyczą jednostki pomocniczej Miasta i z inicjatywą wystąpiło co najmniej 10% mieszkańców.
5. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji winien zawierać:
1) przedmiot konsultacji,
2) uzasadnienie,
3) listę osób popierających wniosek, która powinna zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL i własnoręczny podpis osoby popierającej wniosek.
§ 4
1. Decyzje o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami podejmuje Rada w formie uchwały z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Decyzje o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami jednostki pomocniczej Miasta z wyjątkiem konsultacji w sprawie granic Gminy podejmuje Prezydent w formie zarządzenia.
§ 5
1. Konsultacje mogą być przeprowadzane w następujących formach:
1) zebrania z mieszkańcami lub mieszkańcami jednostek pomocniczych Miasta.
2) ankiety zawierającej pytanie lub pytania albo zaproponowane warianty rozwiązań wraz z pouczeniem o sposobie jej wypełnienia.
2. Zebranie zwołuje Prezydent z zastrzeżeniem ust. 3 przynajmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania.
3. Gdy inicjatorem przeprowadzenia konsultacji jest Rada, zebranie zwołuje Prezydent z upoważnienia Rady w terminie 7 dni od wejścia w życie uchwały Rady w sprawie konsultacji.
4. Zarządzenie Prezydenta o przeprowadzeniu konsultacji podlega opublikowaniu poprzez rozplakatowanie na terenie, który obejmuje konsultacje.
5. W zarządzeniu w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami i mieszkańcami jednostek pomocniczych Prezydent podaje:

1) cel i przedmiot konsultacji,
2) formę konsultacji
3) datę, godzinę oraz miejsce przeprowadzenia konsultacji.
§ 6
1. Zebranie prowadzi Przewodniczący Zebrania.
2. Przewodniczącego zebrania wyznacza Rada, gdy inicjatorem przeprowadzenia konsultacji jest Rada z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Przewodniczącego zebrania wyznacza Prezydent, gdy inicjatorem przeprowadzenia konsultacji jest Prezydent lub mieszkańcy jednostki pomocniczej Miasta.
§7
1. Protokół z zebrania sporządzony przez pracownika powinien zawierać:
1) datę zebrania,
2) ogólną liczbę mieszkańców,
3) liczbę osób uprawnionych do głosowania,
4) listę obecności,
5) stwierdzenie ważności zebrania,
6) przedmiot zebrania i przebieg dyskusji,
7) wyniki konsultacji,
8) podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta.

2. Ważność zebrania i podjętych uchwał określa się według statutu.
3. Wyniki konsultacji przeprowadzanych w formie ankiety opracowuje wyznaczony przez Prezydenta pracownik urzędu przy udziale przedstawiciela mieszkańców i Rady Miasta.
4. Do protokołu przedstawiającego wyniki konsultacji dołącza się wypełnione ankiety, oraz listę osób biorących udział w konsultacjach.
§ 8
Prezydent przedstawia wyniki konsultacji Radzie Miasta oraz podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 9
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Olsztyn
§10
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Dąbkowski

Read more

do czego są jeszcze zdolni?

Z niepokojem odczytałem informacje zawarte na portalu wm.pl i na olsztyn.gazeta.pl dotyczące obiektów wielkopowierzchniowego handlu. Olsztyn ma złe doświadczenia z praktykami monopolistycznymi. Będę się powtarzał do znudzenia, ale widać taka potrzeba – czas postawić otwarte pytanie miasto ma reprezentować interesy wielkiego biznesu czy interes mieszkańców, płatników podatków w Olsztynie. Wielkie sieci mają siedziby firm poza terenem Olsztyna, odpis z CIT […]

Read more

odwilż? spadły różowe okulary? – czy taka rzeczywistość

Dziś dało się odczuć zmianę nastawienia. Co mnie skłania do takiego stwierdzenia – a jedno zdanie, zdanie wypowiedziane w popularnym programie „Mam talent”. Nie spodziewałem się tego!,  Kuba Wojewódzki może nie zdaje sobie z tego sprawy, ale zapoczątkował ten proces. Zdanie jurora po występie – wypowiedział słowa mniej więcej brzmiące tak: „Ładnie wyglądacie w TV ale jak z Platformą nic […]

Read more

e dwa razy NIE!

Pewien marazm ogarnął sprawę odpadów komunalnych. Trwa organizacja wycieczki do Wiednia by zobaczyć jak spalarnia może wyglądać. Po wielu rozmowach jestem w wewnętrznym sporze – jechać by wyłuszczyć racje, przedstawić argumenty?, czy nie jechać by ustrzec się utajnionej łapówki?. Moim zdaniem dużo lepszy efekt konsultacyjny odniosła by wizyta w spalarni w Warszawie. Wiem dumnie brzmi porównywanie Olsztyna do Wiednia – […]

Read more

hazard

Dzisiejsze otwarcie w komisji śledczej może w dużym stopniu zmienić nastawienie społęczeństwa do SLD. Wiceprzewodniczącym komisji został Bartosz Arłukowicz młody człowiek, który ma ogromny zapał do pracy. Jak widać z jego dotychczasowych działań poważnie traktuje uczestnictwo w pacach komisji, postawię nawet tezę, że Bartosz może być czarnym koniem komisji sejmowej i wiele z tegoco będzie się merytorycznego działo w pracach […]

Read more

cenzura wraca?

Z wielkim zdziwieniem zaobserwowałem w jakim tempie zagrzebano w serwisie Onet.pl informacji pt:”5 tys. euro kary za powieszenie krzyża w klasie”.  Szczęście, że google zdążyło zindeksować. Na portalu pozostały inne mniej ważne informacje. Celowe? czy może przypadek – można się nad tym zastanowić. Ciekawszy jest wydźwięk tego orzeczenia – czy decyzja trybunału utworzy precedens i w Polsce również rozpocznie się […]

Read more

Wrażenia po spotkaniu w ratuszu

Dzisiejszą prezentację przyjąłem z rozczarowaniem i zaniepokojeniem. Władze miasta zaniedbaniami, opóźnieniami spiętrzyły roboty infrastrukturalne w Olsztynie w jednym roku. Wydatki nie przynoszące dochodu w późniejszym terminie blokują możliwości finansowania w przyszłości pozyskanie środków na strategiczne inwestycje. Zdolność kredytowa miasta spada, działania ratusza wpływające na podniesienie kosztów życia w Olsztynie zmuszają mieszkańców do niemeldowania się. Spadek dochodów z PIT i CIT […]

Read more

ogromny wysiłek, dążenie do celu

Ostatnie tygodnie to czas poświęcany na podejmowanie dużych wyzwań. W poniedziałek odbyło się ważne wydarzenie  I część konferencji poświęconej gospodarce odpadami komunalnymi. Jednym z najważniejszych wniosków jest konieczność stworzenia jednolitych procedur przeprowadzania konsultacji społecznych w mieście. To co teraz się dzieje to pastisz konsultacji. Konsultacje w Olsztynie to zaznaczenie na czekliście X – w kratce konsultacje społeczne odbyte.  Nie ma […]

Read more

Debata

Dziś miałem przyjemność uczestniczyć na spotkaniu z okazji 2 rocznicy powstania pisma Debata. Spotkanie było pod tym względem ciekawe, że dane mi było poznać zespół redakcyjny i wypowiedzieć się w kilku sprawach. Tradycyjnie sprawa zeszła na gospodarkę odpadami komunalnymi, a prawdę pisząc to tej gospodarki brak. Nie obyło się też bez wymiany poglądów ze zwolennikami zamknięcia wysypiska – poprzez zadawanie […]

Read more

Promyk Nadziei

Dziś jadąc rowerem po olsztyńskiej starówce zobaczyłem promyk nadziei -) pojawiły się tablice nie dotyczy rowerów ;-). Cała komunikacja wymaga jeszcze dopracowania – co dokładnie – piesi odzwyczaili się od tego, że po starówce poruszają się roweżyści – piesi zajmuję częstokroć całość przestrzeni do ruchu, trzeba się pomiędzy nimi przeciskać. Co trzeba zrobic – przydałoby się wydzielić cenką linią, bądź […]

Read more

czego brakuje w Olsztynie??

Oglądając dziś finały ME w siatkę byłem dumny, że jestem Polakiem, że żyję w Olsztynie i dane było miło mi w tym uczestniczyć.  Zastanawiałem się dlaczego nastroje mieszkańców Olsztyna są tak mało optymistyczne. Powód jaki dostrzegam to w Olsztynie mieszkańcy zauważają bardzo mało powodów do dumy. Olsztyniacy zazdroszczą innym, ja zazdroszczę innym – a to, że uczestniczą w przedsięwzięciu Euro […]

Read more

czemu nie rowerem ???

Zastanowił mnie dzisiejszy art na portalu olsztyn.gazeta.pl ze zdumieniem przeczytałem, że po Starówce w Olsztynie można jeździć tylko jesienią i zimą. Pojawia się pytanie, czy olsztyńscy cykliści są piratami drogowymi. Może strach drogowców to obawa, że jak będzie dla rowerów dostępna starówka (a każdy rozsądny człowiek o tym od razu o tym pomyśli) to zacznie od tego momentu rozwijać się […]

Read more

wrażenie po prasówce

Dzisiejsza prasa porusza kilka ważnych tematów. Pierwszy to kolejne przepychanie Ratusza z lokalnymi organizacjami branżowymi. Cel takiego działania jest mi zupełnie nieznany. Skoro mieszkańcy czują się niedoinformowani to znaczy, że trzeba więcej czasu poświęcic na działania informacyjne. Starac się formułowac wypowiedzi bardziej zrozumiałym językiem. Z zaciekawieniem zapoznałem się z róznicą zdań jakie wygłosił Sławomir Hryniewicz z SARP i to co […]

Read more
1 11 12 13